Политика за поверителност

Тази политика за поверителност („Политика“) описва как информацията, разкриваща самоличността („Лична информация“), която можете да предоставите на уебсайта tv1.bg („Уебсайт“ или „Услуга“) и всички свързани с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги”) се събира, защитава и използва. Тя също така описва изборите, с които разполагате, по отношение на използването от наша страна на вашата лична информация и как можете да получите достъп и да актуализирате тази информация. Тази Политика е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“) и уебсайта на телевизията („Оператор“). Чрез достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на това споразумение. Тази Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

Автоматично събиране на информация

Нашият основен приоритет е сигурността на клиентските данни и като такъв прилагаме политиката без регистрация. Можем да обработваме само минимални потребителски данни, само толкова, колкото е абсолютно необходимо за поддържане на уебсайта и услугите. Събраната автоматично информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването и трафика на уебсайта и услугите. Тази статистическа информация не е събрана по друг начин по такъв начин, че да идентифицира конкретен потребител на системата.

Събиране на лична информация

Можете да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и услугите, без да ни казвате кои сте или да разкривате каквато и да е информация, чрез която някой би могъл да ви идентифицира като конкретно, разпознаваемо лице. Ако все пак искате да използвате някои от функциите на уебсайта, може да бъдете помолени да предоставите определена лична информация (например вашето име и имейл адрес). Ние получаваме и съхраняваме всяка информация, която съзнателно ни предоставяте, когато попълвате онлайн формуляри на уебсайта. Когато е необходимо, тази информация може да включва следното:

 • Лични данни като име, държава на пребиваване и др.
 • Данни за геолокация като географска ширина и дължина.
 • Всички други материали, които желаете да ни изпратите, като статии, изображения, отзиви и др.

Част от информацията, която събираме, е директно от вас чрез уебсайта и услугите. Възможно е обаче също така да събираме лична информация за вас от други източници, като публични бази данни и нашите съвместни маркетингови партньори. Можете да изберете да не ни предоставяте вашата лична информация, но тогава може да не можете да се възползвате от някои от функциите на уебсайта. Потребителите, които не са сигурни каква информация е задължителна, са добре дошли да се свържат с нас.

Използване и обработка на събраната информация

За да направим уебсайта и услугите достъпни за вас или за да изпълним законово задължение, трябва да събираме и използваме определена лична информация. Ако не предоставите исканата от нас информация, може да не успеем да ви предоставим исканите продукти или услуги. Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана за следните цели:

 • Административна информация
 • Отговаряне на запитвания и предлагане на поддръжка
 • Поискана обратна връзка от потребителя
 • Подобряване на потребителското изживяване
 • Прилагане на правила и условия и политики
 • Защита от злоупотреби и злонамерени потребители
 • Отговаряне на правни искания и предотвратяване на вреди
 • Управление на уебсайта и услугите

Обработването на вашата лична информация зависи от начина, по който взаимодействате с уебсайта и услугите, къде се намирате по света и дали е приложимо едно от следните: (i) дали сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели; това обаче не се прилага, когато обработката на лична информация е предмет на Калифорнийския закон за защита на личните данни на потребителите или европейски закон за защита на данните; (ii) предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и/или за всякакви негови преддоговорни задължения; (iii) обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което подлежите; (iv) обработването е свързано със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени ни; (v) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна.

Обърнете внимание, че съгласно някои закони може да ни бъде разрешено да обработваме информация, докато не възразите срещу такава обработка (като се откажете), без да се налага да разчитаме на съгласие или някое друго от следните правни основания по-долу. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лична информация е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Разкриване на информация

В зависимост от заявените Услуги или ако е необходимо за извършване на транзакция или предоставяне на услуга, която сте поискали, можем да споделим вашата информация с вашето съгласие с нашите доверени трети страни, които работят с нас, всички други филиали и дъщерни дружества, на които разчитаме да съдействат в работа на уебсайта и услугите, достъпни за вас. Ние не споделяме лична информация с несвързани трети страни. Тези доставчици на услуги не са упълномощени да използват или разкриват вашата информация, освен ако е необходимо за извършване на услуги от наше име или за спазване на законови изисквания. Можем да споделяме вашата лична информация за тези цели само с трети страни, чиито политики за поверителност са в съответствие с нашите или които се съгласяват да спазват нашите политики по отношение на личната информация. Тези трети страни получават лична информация, от която се нуждаят само за да изпълняват определените от тях функции и ние не ги упълномощаваме да използват или разкриват лична информация за техни собствени маркетингови или други цели.

Ние ще разкрием всяка лична информация, която събираме, използваме или получаваме, ако това се изисква или е разрешено от закона, като например за изпълнение на призовка или подобен правен процес, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защитаваме вашите безопасността или безопасността на другите, разследване на измами или отговор на правителствено искане.

Запазване на информация

Ние ще запазим и използваме вашата лична информация за периода, необходим за спазване на нашите правни задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения, освен ако не се изисква или е разрешен по-дълъг период на съхранение от закона. Можем да използваме всички обобщени данни, извлечени от или включващи вашата лична информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично. След изтичане на периода на съхранение Личната информация се изтрива. Поради това правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат приложени след изтичане на периода на съхранение.

Трансфер на информация

В зависимост от вашето местоположение прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхраняване на вашата информация в държава, различна от вашата. Имате право да научите за правното основание за трансфер на информация към държава извън Европейския съюз или към която и да е международна организация, управлявана от международното публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, както и за мерките за сигурност, предприети от ние, за да защитим вашата информация. Ако има такова прехвърляне, можете да научите повече, като проверите съответните раздели на тази Политика или се свържете с нас, като използвате информацията, предоставена в раздела за контакти.

Правата на потребителите

Можете да упражнявате определени права по отношение на вашата информация, обработвана от нас. По-специално имате право да направите следното: (I) имате право да оттеглите съгласието си, когато преди това сте дали съгласието си за обработката на вашата информация; (II) имате право да възразите срещу обработването на вашата информация, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие; (III) имате право да научите дали информацията се обработва от нас, да получите разкриване относно определени аспекти на обработката и да получите копие от информацията, която се обработва; (IV) имате право да проверите точността на вашата информация и да поискате тя да бъде актуализирана или коригирана; (V) имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработката на вашата информация, в който случай ние няма да обработваме вашата информация за други цели, освен да я съхраняваме; (VI) имате право, при определени обстоятелства, да получите изтриване на Вашата лична информация от нас; (VII) имате право да получите вашата информация в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, тя да бъде предадена на друг администратор без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че вашата информация се обработва с автоматизирани средства и че обработката се основава на вашето съгласие, на договор, в който участвате, или на преддоговорни задължения по него.

Право на възражение срещу обработка

Когато личната информация се обработва за обществен интерес, при упражняване на официални правомощия, предоставени ни или за целите на законните интереси, преследвани от нас, можете да възразите срещу такава обработка, като предоставите основание, свързано с вашата конкретна ситуация, за да оправдаете възражение.

Права за защита на данните съгласно GDPR

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните и Операторът има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, промените, изтриете или ограничите използването на вашата лична информация. Ако искате да бъдете информирани каква лична информация съхраняваме за вас и ако искате тя да бъде премахната от нашите системи, моля свържете се с нас. При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • Имате право да поискате достъп до вашата лична информация, която съхраняваме, и имате възможност за достъп до вашата лична информация.
 • Имате право да поискате да коригираме всяка лична информация, която смятате за неточна. Вие също имате право да поискате от нас да допълним Личната информация, която смятате, че е непълна.
 • Имате право да поискате изтриване на Вашата лична информация при определени условия на тази Политика.
 • Имате право да възразите срещу нашата обработка на вашата лична информация.
 • Имате право да поискате ограничения върху обработката на Вашата лична информация. Когато ограничите обработването на вашата лична информация, ние може да я съхраняваме, но няма да я обработваме допълнително.
 • Имате право да получите копие от информацията, която имаме за вас, в структуриран, машинно четим и често използван формат.
 • Вие също имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато Операторът разчита на вашето съгласие за обработка на вашата лична информация.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашата лична информация. За повече информация, моля, свържете се с вашия местен орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Поверителност на децата

Ние не събираме съзнателно никаква лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако сте под 18-годишна възраст, моля, не изпращайте никаква лична информация чрез уебсайта и услугите. Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на интернет от децата си и да помагат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят лична информация чрез уебсайта и услугите без тяхно разрешение. Ако имате причина да смятате, че дете под 18-годишна възраст ни е предоставило лична информация чрез уебсайта и услугите, моля, свържете се с нас. Трябва също така да сте навършили 16 години, за да дадете съгласието си за обработването на вашата лична информация във вашата страна (в някои държави може да позволим на вашия родител или настойник да направи това от ваше име).

Бисквитки

Уебсайтът и услугите използват „бисквитки“, за да ви помогнат да персонализирате вашето онлайн изживяване. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките се присвояват уникално на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката.

Може да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически цели, за да работим с уебсайта и услугите. Имате възможност да приемете или откажете бисквитки. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но обикновено можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате. За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, посетете internetcookies.org

Връзки към други ресурси

Уебсайтът и услугите съдържат връзки към други ресурси, които не са собственост или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други ресурси или трети страни. Насърчаваме ви да бъдете внимателни когато напуснете уебсайта и услугите и да прочетете декларациите за поверителност на всеки един ресурс, който може да събира лична информация.

Информационна сигурност

Ние защитаваме предоставената от вас информация на компютърни сървъри в контролирана, защитена среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в опит да защитим срещу неоторизиран достъп, използване, модификация и разкриване на Лична информация, която е под негов контрол и съхранение. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни през интернет или безжична мрежа. Ето защо, въпреки че се стремим да защитим вашата лична информация, вие потвърждавате, че (I) има ограничения за сигурност и поверителност на интернет, които са извън нашия контрол; (II) сигурността, целостта и поверителността на всяка информация и данни, обменени между вас и уебсайта и услугите, не могат да бъдат гарантирани; и (III) всяка такава информация и данни могат да бъдат прегледани или подправени по време на транзит от трета страна, въпреки всички усилия.

Нарушение на данните

В случай, че разберем, че сигурността на уебсайта и услугите е била компрометирана или личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки или измами срещу сигурността, ние си запазваме право да предприеме разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на сигурността на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че има разумен риск от увреждане на потребителя в резултат на нарушението или ако уведомлението се изисква по друг начин от закона. Когато го направим, ще публикуваме известие на уебсайта.

Промени и допълнения

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Уебсайта и Услугите, от време на време по наше усмотрение и ще Ви уведомяваме за всякакви съществени промени в начина, по който обработваме личната информация. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница. Може също така да Ви уведомим по други начини по наше усмотрение, като например чрез информация за контакт, която сте предоставили. Всяка актуализирана версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на преработената Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаващото използване на уебсайта и услугите след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или друго подобно действие, посочено по това време) ще означава вашето съгласие с тези промени. Въпреки това, ние няма да използваме вашата лична информация без вашето съгласие по начин, съществено различен от заявения по време на събирането на вашата лична информация. Политиката е създадена с WebsitePolicies.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. Чрез достъпа и използването на уебсайта и услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате уебсайта и услугите.

Свържете се с нас

Ако желаете да се свържете с нас, за да разберете повече за тази Политика или желаете да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с личните права и Вашата лична информация, можете да изпратите имейл на admin@tv1-bg.com.

Този документ е последно актуализиран на 21 януари 2021 г